Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Administrasjon og politikk

Organisering av funksjonsområdet og delegering

I Røros kommune består  dette funksjonsområdet av følgende deler: 

  • Administrativ og politisk organisering
  • Valg og medbestemmelse
  • Foretak, selskap og interkommunale samarbeidsordninger
  • Sikkerhet og beredskap
  • Administrative tjenester

Administrativ og politisk organisering

Organisasjonskart arkiveres i Compilo. Kommunedirektør er ansvarlig.

Delegering av myndighet til kommunedirektør og til andre nivåer i kommuneadministrasjonen arkiveres i KF Delegering. Kommunedirektør og formannskapssekretær er ansvarlig.

Opprettelse av, delegering av myndighet til, og valg til formannskap og andre politiske råd, utvalg og komiteer arkiveres i Acos web sak. Kommunedirektør og formannskapssekretær er ansvarlig.

Politisk behandling av saker som legges frem for og behandles i formannskap og kommunestyre arkiveres i Acos web sak. Kommunedirektør og formannskapssekretær er ansvarlig.

Valg og medbestemmelse

Oppnevning av valgstyre, valgmanntall, organisering av forhåndsstemming, valgoppgjør arkiveres i Acos web sak. Formannskapssekretær og servicetorget er ansvarlig.

Folkeavstemninger, folkemøter og høringer i spørsmål av betydning for innbyggerne arkiveres i Acos web sak. Formannskapssekretær og servicetorget er ansvarlig.

Foretak, selskap og interkommunale samarbeidsordninger

Opprettelse og avvikling av foretak, selskaper og interkommunale samarbeidsordninger arkiveres i Acos Web sak. Kommunedirektør er ansvarlig.

Vedtekter, samarbeidsavtaler, selskapsavtaler og andre avtaler eller vedtak som dokumenterer overføringen av oppgaver og myndighet fra kommunen til foretak, selskap eller interkommunalt samarbeidsorgan arkiveres i Acos web sak. Kommunedirektør er ansvarlig.

Kommunens kontroll med og revisjon av foretak, selskaper og interkommunale samarbeidsordninger utføres av Revisjon Midt-Norge som har arkivansvar selv.

Sikkerhet og beredskap

Kommunens rolle i den nasjonale beredskapen og oppgaver i henhold til sivilbeskyttelsesloven, herunder beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunen som helhet og deltakelse i regionale og nasjonale beredskapsøvelser arkiveres i Acos web sak. Kommunedirektør er ansvarlig.

Ivaretakelse av samfunnssikkerhetsaspektet i kommunal og regional planlegging, herunder risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsområder arkiveres i Acos web sak. Virksomhetsleder tekniske områder er ansvarlig.

Etablering og utvikling av kommunens styringssystem for sikkerhet og beredskap, herunder interne instrukser og retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsarbeid, organisering av sikkerhetsadministrasjon, virksomhetsledelsens oppfølging og evaluering av sikkerhet og beredskap arkiveres i cim og/Acos web sak. Virksomhetsleder for den interkommunale brann- og redningstjenesten er ansvarlig.

Sikkerhetsrapportering, herunder rapportering internt i kommunen samt til regionale og nasjonale tilsynsmyndigheter vedrørende sikkerhet.

Erstatningssaker på det offentligrettslige området, inkl. saker i forbindelse med billighetserstatning arkiveres i Acos web sak. Kommunedirektør er ansvarlig.

Administrative tjenester
Anskaffelser: Anskaffelsesreglement, anskaffelsesprotokoll, tilbud og rammeavtaler arkiveres i acos web sak). ANSVAR den enkelte saksbehandler og arkivtjenesten.

Arkiv: 
 - Arkivdanning og rutiner, herunder konfigurasjonsdokumenter og klassifikasjonssystemer arkiveres i arkivplanen og Acos web sak. Arkivleder er ansvarlig.
 - Bevarings- og kassasjonsvedtak og -planer og bevarings- og kassasjonslister arkiveres i arkivplanen og acos web sak. Arkivleder er ansvarlig.

Dokumentasjon om styring av kommunikasjons- og informasjonsarbeid arkiveres i Compilo. Kommunikasjonsrådgiver er ansvarlig.

Laster...